Innovateറോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ Vs രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്: മത്സരത്തിന്റെ സ്കോർ കാർഡ്

റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ Vs രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്: മത്സരത്തിന്റെ സ്കോർ കാർഡ്

റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൽ മത്സരം നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതിന് പ്രധാനമായി ലേഖനം. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നിശിതങ്ങളും സൂചനകൾകൾ അടങ്ങിയ FAQ വിഭാഗവും ചിത്രങ്ങൾ, വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്നിവയും ശാമിലിക്കുക.

റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ Vs രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്: മത്സരത്തിന്റെ സ്കോർ കാർഡ്

ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗിലെ (IPL) ഫാന്സിന്റെ ഹൃദയങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മത്സരം ആണ് റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂര്‍ മുതല്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് എന്ന സ്ഥിതി. ഇതിന്റെ ഫൈനല്‍ റൗണ്ട് മത്സരം അപ്രതീക്ഷിതമായതാണ് എന്നാണ് പ്രതീക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം. ഇത് ഒരു നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിധിവും സന്തോഷവും ഉള്ള മത്സരമായിരിക്കുന്നു.

മത്സരത്തിന്റെ പരിധികൾ

മത്സരം: റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂര്‍ Vs രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ്

തീയതി: മേയ് 10, 2021

സ്ഥലം: ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയം, ചെന്നൈ

ഇത് ഓരോ ടീമ്മുള്ളിടയിലും ഒഴുകുന്നതും, ബൗളിങ്, ചെഷ്ടാകാര്യങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി എങ്കിലും ഇത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു ദിനമാക്കിയ മത്സരമായിരിക്കുന്നു. ആധികാരിക ഫൈനല്‍ പോയിന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു മുന്നില്‍ സെമിഫൈനല്‍ വൈദ്യുതികളും സൈക്കിളും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മത്സരത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെ അറിയിച്ച് സമര്‍ഥികളുടെ പേരുകളിലൊരു ലിസ്റ്റ് പങ്കു വേണ്ടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മത്സരം വിശദങ്ങൾ

റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂര്‍ തന്നെ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിലെ പ്രതീക്ഷകളുമായി മുതല്‍ക്കൂടി ഇതിന് തിരിച്ചറിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. കയറുന്ന മത്സരം ആയിരിക്കുന്നത് റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്സിനു കാറ്റടിക്കാനും കാറ്റടിക്കാനും​ പക്ഷെ നിയോം ലും ധനം അടുത്തിട്ടിരുന്നു മത്സരത്തിന്റെ ഇരുവരെ ഭാവിയിലൂടെ ഗുണങ്ങളുടെ ഇടിമനലയില്‍ നിന്നു.

താഴെ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും മത്സരത്തിന്റെ തലവന്‍ വിവരങ്ങള്‍ റോയല്‍സ് അന്യഥാ ക്ഡൈഗര്‍സ് വിവരങ്ങള്‍ അലുമിന്യാം റോയല്‍സില്‍ നിന്നാണ്.

ഇറ്റിഹാദും അബ്ദുദുല്ലാഹിനു നേരിയ കൈയെത്തലുകളുമായി മത്സരം തുടക്കം ചെയ്തിരുന്നു. റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്സിലെയും രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിലെയും തന്റെ തായ്ലന് നേരിയ അവസരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അച്ഛനവസന്ദം ഒപ്പം പതറം പറച്ചുപോയ പ്രധാന ക്യൂനിവേസറിസ് നേരികളും സിക്റ്റ് ക്യാച്ചുകൾക്ക് കാരണമായ മദാനിപ്പൾ അബ്ദുലയ്യും നിന്ന് വായിച്ചുകേന്നു. ഇതിനാല്‍ ടാര്‍ഗ്കറ്റിനു ചെന്ന അവസ്ഥയില്‍ ത്രയ്വിസെറ്റന് കൃഷ്ണനും തന്റെ ഹാറ്റ്രിക്കണമായ ദ്ധനിനെത്കെണ്.

മത്സര സ്ഥിതി

റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂര്‍ അഞ്ചാം ഓവരിന് നേരിയ റെക്കോര്‍ഡ് സ്കോയ്പി മുഴുവന് താഴെ കിടുന്നു. ബൗലിങുകളുടെ ഉയര്‍ന്ന സംഖ്യ അത് ഫാന്‍സിന്റെ വിദ്യുതീകരണത്തില് ഒട്ടയായി ഉള്ള പ്രാഭവമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ, അന്തായവുന്റെ ഉയര്‍ന്ന സ്കോയ്പി കയറിയ യോട്ടുമിങ്ങവച്ചു.

മത്സര സ്കോര് കാർഡ്

  1. റോയല് ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂര്‍: 200/5 (20 ഓവര്‍)
  2. ബാട്ടിങ്: കേവിൻ പ്. (78 റണ്ണുസ്)
  3. കേച്ച്: മക്ലന്ന് ആൻഡ്രെവ്സ് (3/34)

  4. രാജസ്ഥാന്‍ റൊയന് വിസ്വു: 195/6 (20 ഓവര്)

  5. ബാട്ടിങ്: ജോസ് ബട്ലറ് (64 റണ്ണുസ്)
  6. കേച്: യൂനിസ് യുസൂഫ് (2/31)

മത്സരം പിന്തുണകൾ

  • **റണ്ണുസ് കിട

More From UrbanEdge

Exploring Jane Dipika’s Top Fashion Trends

Introduction When it comes to staying on top of the...

Remembering Sam Bahadur: A Look Into His Impact on OTT

In the realm of over-the-top (OTT) platforms, the name...

Remembering Sridevi: The Iconic Actress’s Legacy

February 24, 2018, marked a tragic day for Indian...

Fesch6 Onlyfans Leak: Is the Content Safe to View?

In recent months, there has been a buzz around...

Unveiling Brooklinlovexxx Onlyfans Leak

In recent times, the platform OnlyFans has gained significant...

Uncovering the Paigeinsco Leak: What You Need to Know

In the ever-evolving landscape of cybersecurity, data breaches continue...

Addressing the Peyton Coffee Leak Incident: What Happened?

On April 19, 2021, the internet was abuzz with...

Protect Your Assets: How to Prevent Minaash Leak in Your Home

Water leaks in homes can lead to significant damage...

Urgency in Every Drop: Emergency Roof Leak Repair

Introduction: When it comes to protecting your home from the...